YAZAKI KAKO CORPORATION

YAZAKI KAKO CORPORATION
24-1, Oshika 2-chome, Shizuka-city, Shizuka-pref, Japan