YAMAMOTO, Koji

YAMAMOTO, Koji
c/o Intellectual Property Division, Toshiba Corporation, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo
1058001