Home Umum YAMAGUCHI, Shinji

YAMAGUCHI, Shinji

YAMAGUCHI, Shinji
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
1-2-58, Hiromachi, Shinagawa-ku
Tokyo, 140-8710